3.1 Tellimus on ühes tellimuses sisalduv kaupade nimekiri, mis on ühe tellimuse numbri all.

Tellimus võib sisaldada informatsiooni kauba nimetuse, koguse, tootja, tarnimisaja, hinna ning tasumiseviisi kohta.

Tellimisel saab kasutaja (edaspidi Ostja) e-shop.eoltas.lt esindajalt, Teeme Varuosad OÜ’lt, (edaspidi Müüja) informatsiooni tellitava kauba kohta. Tellimuse esitamise hetkest kinnitab Ostja, et on täielikult tutvunud tellimuses oleva informatsiooniga ning kinnitab, et on läbi lugenud ja nõustunud käesolevate kasutustingimusega. Sellest hetkest jõustuvad ka käesolevad kasutustingimused.

Tellimuse täitmist alustatakse pärast ettemaksu laekumist meie pangakontole.

Kui Ostja tellimuse eest ei tasu, ei kohustu Müüja tellimust täitma.

Juhul, kui tellimuse täitmise ajal muutub kauba informatsioon (hind, tarneaeg), teavitab Müüja sellest Ostjat viivitamatult tellimuses olevale e-posti aadressile. Ostja on kohustatud oma otsuse tellimuse (loobumise või mitte loobumise) kohta esitama 2 kalendripäeva koosul. Vastasel korral loeb Müüja tellimuse kehtivaks ning asub seda täitma. Kui Ostjale uued tingimused ei sobi, on Ostjal õigus kauba eest tasutud summa tagasi saada.

3.2 Tellimuse hind ja selle eest tasumine

Tellimuse koguhind koosneb kõikide kaupade ja/või tarneviiside hindade summast, mis määratakse vastavalt tellimuse tingimustele.

Hinnad on eurodes (EUR - €) ja sisaldavad käibemaksu, 20%.

Ostja tasub Kauba eest eurodes (EUR - €) Müüja poolt väljastatud arve alusel.

Tasumise viisid:

Sularahas - tasumine Müüja kassas.

Ülekandega - arve summa kantakse Müüja poolt märgitud pangaarvele.

3.3 Tellimuse täitmise kord

Tellimuse täitmise tähtaeg on tellitud kauba tarne aeg Müüja lattu.

Tellimuse tähtaega loetakse tööpäevades.

Tellimus loetakse täidetuks kauba üleandmisel Ostjale, kas Müüja asukohas või kui Müüja on väljastanud kauba logistikapartneri kullerile.

Kui tellimuses märgitud tarnimise ajal ei ole Ostja (või tema poolt volitatud isik) Tellimuses märgitud toimetusaadressil, tagastatakse kaup Müüja lattu ja edaspidi on Ostja kohustatud tulema kauba kättesaamiseks Müüja asukohta või leppima kokku uue tarne koos selle eest tasumisega.

Kui Ostja on valinud kaubale tarneviisiks tulen ise kuid ei ole 14 kalendripäeva jooksul alates tellimuse tarnimiskuupäevast seda teinud, võib Müüja kauba kolmandatele osapooltele edasi müüa. Sellisel juhul tagastatakse Ostjale makstud summa.

Kui Ostja ei ole tellimuses märgitu eest tasunud, jätab Müüja õiguse keelduda tellimuse täitmisest.

3.4 Tagastamise tingimused ja kord

Kauba tagastamise avalduse esitamise tähtaeg on 14 kalendipäeva alates kauba tellimuse täitmise hetkest. Kauba tagastamisel peab kaup olema kahjustamata, mitte määrdunud ning originaalpakendis.

3.5 Garantii tingimused

Kõikidel kaupadel on tootjagarantii, mis kehtib alates tellimuse loomise hetkest ja kehtib esimesele kasutajale.

Garantii pikkus on esitatud vastavas tabelis.

Garantii kehtib, kui toode on paigaldatud vastavalt kvalifitseeritud autoremondi töökojas.

Müüja vahendab tootja garantiid ning garantiiprotseduure.

Garantii alla ei kuulu:

Kuluvad detailid ja materjalid (õli, filtrid, kaitsed, pirnid).

Ostja on kohustatud tagama kauba nõuetele vastava paigalduse nõuetele vastavas autotöökojas ning garantiijuhtumi korral hankida vastav dokumentatsioon, mis kinnitab tootmisdefektide olemasolu detailil. Ostja saadab eelnimetatud dokumentatsiooni Müüja aadressile koos defektse detailiga, et see garantii korras parandada/välja vahetada. Müüja vaatab Ostja poolt esitatud dokumendid läbi ja teavitab Ostjat vastuvõetud otsusest 3 tööpäeva jooksul alates Ostja esitatud dokumentide kättesaamise päevast saates kirjaliku vastuse Ostja e-posti aadressile.

Garantii alla kuuluvat kaupa võetakse vastu ainult Müüjapoolse garantiivormi korrektse täitmise korral

Müüjal on õigus tootjadefektiga kaup välja vahetada või tagasi maksta Ostja poolt tasutud raha.

Juhul, kui Müüa ja Ostja vahel tekib vaidlus Kauba rikete põhjuste kohta, on Müüjal õigus viia läbi kauba kvaliteedi kontroll edaspidi ekspertiis. Kui kauba ekspertiisi tulemusena selgub, et kauba rikete põhjuseks ei ole tootjadefekt, vaid muud faktorid, mille eest Müüja ei ole vastutav, tagastatakse kaup Ostjale. Kõik kauba ekspertiisiga seotud Müüja kulud tasub Ostja.

3.6 Poolte vastutus

Pooled oma kohustuste täitmise eest vastutavad käesolevates kasutustingimustes ja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras.

Pooled on vabastatud osaliselt või täielikult mittetäidetud kohustuste eest, kui täitmise võimalus on tingitud vääramatust jõust, milleks loetakse: sõda või sõjaline tegevus, maavärin, üleujutus, tulekahju või muu loodusõnnetus, muudatused riigiorganite poolt antavates seadustes, muudatused tolliseadustes, impordi või ekspordi keeld, mille tekkimise eest kumbki pool ei ole vastutav. Kumbki pool on kohustatud teist poolt koheselt kirjalikus vormis teavitama vääramatu jõu olukorra tekkimisest ja esitama vastava asutuse poolt väljastatud dokumendi, mis kinnitab sellise olukorra tekkimist.

3.7 Vaidluste lahendamise kord

Kõik poolte vahel tekkinud vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi õigusaktides ettenähtud korras.

3.8 Lõppsätted

Kõik Ostja päringud ja/või pretensioonid esitatakse Müüjale kirjalikus vormis, millele on lisatud vajalikud dokumendid, mis põhjendavad konkreetseid nõudeid.

Müüja jätab õiguse käesolevaid kasutustingimusi igal ajal muuta.

4. separate xls fail

5. Sularahas - tasumine Müüja kassas.

Ülekandega - arve summa kantakse Müüja poolt märgitud pangaarvele

6. Tellimuse tarnetähtaeg on tellitud kauba tarne aeg Müüja lattu.

Tellimuse tähtaega loetakse tööpäevades

Tellimus loetakse täidetuks kauba üleandmisel Ostjale, kas Müüja asukohas või kui Müüja on väljastanud kauba logistikapartneri kullerile.

Kui tellimuses märgitud tarnimise ajal ei ole Ostja (või tema poolt volitatud isik) Tellimuses märgitud toimetusaadressil, tagastatakse kaup Müüja lattu ja edaspidi on Ostja kohustatud tulema kauba kättesaamiseks Müüja asukohta või leppima kokku uue tarne koos selle eest tasumisega.

Kui Ostja on valinud kaubale tarneviisiks tulen ise kuid ei ole 14 kalendripäeva jooksul alates tellimuse tarnimiskuupäevast seda teinud, võib Müüja kauba kolmandatele osapooltele edasi müüa. Sellisel juhul tagastatakse Ostjale makstud summa. Kui Ostja ei ole tellimuses märgitu eest tasunud, jätab Müüja õiguse keelduda tellimuse täitmisest.

7. Tagastamise tingimused ja kord

Kauba tagastamise avalduse esitamise tähtaeg on 14 kalendipäeva alates kauba tellimuse täitmise hetkest.

Kauba tagastamisel peab kaup olema kahjustamata, mitte määrdunud ning originaalpakendis.